Privacyverklaring

Stichting WOP Ketensche Polder, gevestigd aan

Coen Botrede 13
2901CC Capelle aan den IJssel

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://hetnieuwevijvergebied.nl

Stichting WOP Ketensche Polder
Coen Botrede 13
2901CC Capelle aan den IJssel

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting WOP Ketensche Polder. Hij / Zij is te bereiken via info@hetnieuwevijvergebied.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting WOP Ketensche Polder verwerkt de door u gegeven persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier of dat u op een andere wijze deze informatie aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting WOP Ketensche Polder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen voor beantwoording van het door u ingediende contactformulier, en/of u onze nieuwsbrieven of -berichten te e-mailen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting WOP Ketensche Polder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting WOP Ketensche Polder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Emailadressen worden gedurende 1 jaar na laatste contactdatum bewaard om de belanghebbende indien noodzakelijk voor de voortgang van het Nieuwe Vijver Gebied nogmaals te contacteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting WOP Ketensche Polder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting WOP Ketensche Polder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting WOP Ketensche Polder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetnieuwevijvergebied.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting WOP Ketensche Polder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting WOP Ketensche Polder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons via info@hetnieuwevijvergebied.nl